Ochrona Danych Osobowych RODO

W związku z nowym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Poniżej znajdą Państwo informację o tym w jaki sposób przetwarzane są Państwa  dane osobowe podczas realizacji usługi fotograficznej.            

 Administrator danych  

Paweł Otto, Pracownia Fotograficzna, ul. 6-go Sierpnia ⅓  m 9, 90-606 Łódź, NIP: 947-146-33-42 jest administratorem (zwanym dalej ‘Administratorem’) Państwa danych osobowych.  

 Podstawa prawna

 W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator stosuje zasady określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

 1. Jakie dane i w jaki sposób są zbierane przez Administratora

Administrator pozyskuje Państwa dane osobowe w następujący sposób:

 1. w następstwie zawarcia umów z Administratorem,

 2. w następstwie wypełnienia formularza na stronie reklamodawcy - www.facebook.com

 3. w następstwie wypełnienia formularza na stronie - www.pawelotto.pl

 4. w następstwie wypełnienia formularza na w/w stronie

 5. podczas spotkania informacyjnego

 6. W trakcie realizacji usługi fotograficznej

Administrator pozyskuje w ten sposób następujące dane: imię, nazwisko, e-mail, telefon, wizerunek.

Dane są przechowywane przez Administratora w postaci papierowej i elektronicznej

Państwa dane mogą  być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  • przedsiębiorcy oferujący produkty , usługi z zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez w/w firmę i jego PKD

  Prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

 Każdy, którego dane o charakterze osobowym są zbierane może zażądać od Administratora:

  • Dostępu do swoich danych osobowych

  • Sprostowania danych osobowych

  • Usunięcia danych osobowych

  • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, z tym że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

  • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych

  • Przeniesienia danych osobowych

Ponadto każdy, którego dane o charakterze osobowym są zbierane może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem za pomocą maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Administrator wykonuje żądanie osoby, której dane są zbierane w okresie do 30 dni. Należy jednak mieć na uwadze, że usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone na wykonanie przez Administratora zawartych z nim umów lub może skutkować niemożliwością ich wykonania w sposób prawidłowy. Prawo do usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania czy też prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może być realizowane wyłącznie w enumeratywnie określonych przypadkach wskazanych we właściwych przepisach ustawy o ochronie danych osobowych lub w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.  W szczególności - nie ma ono zastosowania w przypadku zobowiązań, które zostały prawnie zawarte ze względu na wymogi prawne związane z dochodzeniem roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie to pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 Cele przetwarzania danych, podstawa przetwarzania danych oraz okres ich przechowywania.

 Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. wykonania umowy zawartych z Administratorem,  

 2. wykonania umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług w ramach prowadzonej przez w/w firmę dz.gospodarczej z zakresu wynikającego z PKD szczegółowo opisanych na stronie CEDG

 3. realizacji kampanii informacyjnych lub reklamowych, w tym wysyłanie przesyłek pocztowych, wysyłanie wiadomości SMS, MAIL

 4. rozpatrywanie zgłoszeń i reklamacji.

Podstawą przetwarzania danych są:

  • przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f)

  • przepisy regulujące obowiązek przechowywania ksiąg podatkowych,  

  • przepisy o rachunkowości, regulujące obwiązek przechowywania ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych itp.,

  • przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane są przechowywane przez okres:

  • w przypadku danych zbieranych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą - bezterminowo

  • w ramach zawierania umowy, o której mowa w pkt. 5 lit. a) i b) – niezbędny do zawarcia umowy zgodnie z  jej treścią,

  • w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 5 lit. a) i b) – do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z umowy lub powstałych w następstwie jej wykonywania, niewykonania lub nienależytego wykonania,

  • w przypadku danych zawartych w księgach podatkowych, rachunkowych, dowodach księgowych – określony we właściwych przepisach,

 1. Postanowienia końcowe  

Każdy, kogo dane osobowe zbiera Administrator ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza obowiązujące przepisy regulujące przetwarzania danych osobowych, tj. ogólne rozporządzenie o ochronie danych.